Thiết kế & Thi công CHCC Chị Lan, Park Hill, Hà Nội